مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صفت» ثبت شده است

نکاتی در خصوص صفت

معصومه ترکمان | سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ق.ظ


صفت : کلمه ای که درموردهای ویژگی اسم حالت،مقدارو... توضیح می دهد
صفت ساده :صفتی که یک ویژگی از اسم خود را توضیح می دهد
صفت برتر: وقتی مقایسه بین دو فرد یا دو چیز است از کلمه تر استفاده میکنیم
صفت برترین : وقتی مقایسه بین یک چیز یا یک فرد یا چند چیز یا گروه است،ترین استفاده میکنیم
صفت لیاقت : وقتی بخواهیم لیاقت کسی یا چیزی را در کاری بیان کنیم مصدر ی شنیدن ی شنیدنی
صفت و موصوف : اسم به همراه صفت یا ترکیب وصفی
مضاف و مضاف الیه : اسم اسم یا ضمیر یا ترکیب اضافی
چند نکته درمورد صفت ها :
رنگها صفت هستند و از نوع صفت بیانی
گرم ، سرد ، دراز و...... صفت هستند وقتی که "الف " به آنها اضافه شود به اسم تبدیل می شوند گرما ، سرما و
توانا ، دانا و. صفت هستند . اگر "یی " به آنها اضافه شود اسم می شوند
بعضی صفت ها هر گاه " ی " به آنها اضافه شود اسم می شوند
روش تشخیص صفت و موصوف از مضاف و مضاف الیه
میان موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه، ویرگول)،(می گذاریم و کسره را برمی داریم و به آخر آن است اضافه می کنیم. اگر ترکیب معنای درست دارد وصفی است و اگر معنی درستی ندارد ترکیب اضافی است
درختِ بلند،درخت، بلند است. ( وصفی ) درختِ خانه، درخت، خانه است. (اضافی)
به آخر ترکیب وصفی ،تر اضافه می کنیم، اگر معنا داشت وصفی است اگر نداشت اضافی است
کیفِ علی کیفِ علی تر (اضافی) لباسِ کهنه لباسِ کهنه تر (وصفی)
هرگاه (ی) به اسم اول اضافه کنیم، چنان چه ترکیب معنا داشت، وصفی است و اگر معنا نداشت اضافی است
دفترِمریم دفتری مریم (اضافی) مادرِدلسوز مادری دلسوز (وصفی)

  • معصومه ترکمان

چهار روش تشخیص صفت و موصوف از مضاف و مضاف الیه

معصومه ترکمان | جمعه, ۱ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۲۰ ب.ظ

1. در بین موصوف و صفت می توانیم حرف ی بیاوریم .
   مانند : پسر زیبا که می توان گفت: پسری زیبا.
   در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم ی بیاوریم .
   مانند : کفش محمد ؛ در اینجا نمی توان گفت کفشی محمد .
 
2. در بین مضاف و مضاف الیه می توان » این « و » آن « اضافه کرد
   مانند : ساحل دریا
   ساحل این دریا 
   صاحب آن مغازه
   در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره » این « و » آن « اضافه کنیم .
   مانند : پسر زیبا
   نمی توانیم بگوئیم پسر این زیبا  یا، پسر آن زیبا 
  
3. اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است را به آن اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود.
   مانند : مادر مهربان + است که می شود مادر مهربان است.
   اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست .
   مانند کیف سارا + است  که می شود کیف سارا است و جمله ما در این شکل درست نیست.

4. همچنین اگر به صفت، تر اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود 
   مانند : کوه بلند که اگر به آن تر اضافه کنیم میشود کوه بلند تر که معنی می دهد.
   درحالی که اگر تر به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت مانند در کلاس تر که معنی نمی دهد
  • معصومه ترکمان