مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات

قید و انواع قید و روش تشخیص قید در جمله

معصومه ترکمان | پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷ ق.ظ

قید چیست ؟ 
 هر کلمه ای که کلاً جمله یا فعل یا هر واژه ی دیگر ی را مقید و محدود نماید قید است و ساده ترین را ه شناخت قید از غیر آن حذف از جمله است که اگر با حذف کلمه ای معنی جمله ناقص نشود ، همان کلمه قید است .
 
انواع قید که در کتاب درسی آمده عبارتند از قید های نشانه دار و بی نشانه 
قید های نشانه دار :

1-  تنوین دار مثل :احیاناً، اتفاقاً ، احتمالاً  اساساً و ...وهر کلمه ی تنوین دار البته تنوین نصب .
   و چون این قید ها همیشه قید اند می توان به نوعی قید مختصهم نامید که بعداً توضیح خواهیم داد . 

2- حرف اضافه + اسم ( متمم قیدی ) هر اسمی که همراه با حرف اضافه بیاید و حذف ان خللی در معنی جمله وارد نکند قید است و برای تشخیص آن باید حروف اضافه را یاد گرفت .
حروف اضافه : از ، با ، در ، برای ، بر ، به ، بی ، بهر ِ ، چون ، تا ، مثل ، و.... مثال : 
- جملگی ملائک را در آن حالت ، انگشت تعجب در دندان تحیّر بماند .

-یار بی پرده  از در و دیوار    در تجلی است یا اولی الابصار  

در ماه رمضان شب ها پی در پی در آن جا می ماند .

- این نوع آب خوردن برای آدم تشنه از نظر بهداشت درست نبود . 

- خود در دنیای خیال با آنان در بازی شرکت می نمود . 

- [ بر ]روی قالیچه[در] جلوی آسیاب نشسته بود . 

در خیابان اصلی پاسبان ها به طور پراکنده ایستاده بودند .

- ما با کنجکاوی از پشت پنجره به بچه ها  می نگریستیم .

- این نوع حماسه از زمان های دور  به صورت شفاهی در بین ملت ها وجود داشته است . 

- نفر بعدی ناجوانمردانه با دست از پشت سر علی را به زمین می اندازد . 

- زهرا در کنار شیر حوض در حال شستن شیشه ی شیر نوزاد است . 

- کودک در کنار آنان می نشست . 

- پدر بزرگ هر سال تمام زمستان را در خانه می گذراند . 

- خلاصه تا هنگامی که بزرگ شد و توانست بدون کمک دیگران به خویشتن بپردازد . 

به اندازه ی اشتها از غذای موجود می خورد . 

از آن لحظه ، حرکاتش با اندکی احتیاط و دلهره و شرم توأم شد . 

- خود می دانست که با قاشق نمی تواند درست و تمیز غذا بخورد . 

3- پیشوند + اسم ( واژه ی مشتق ) :
واژه هایی که با یک پیشوند و اسم تشکیل شده باشند که در این پیشوند ها فقط پیشوند « به » و « با » با حروف اضافه ها مشترک اند و باعث اشتباه می شوند و راه تشخیص آن ها هم این است که اگر واژه ای با این وند ها باشد می توان معادل ش یک واژه ی ساده و یا تنوین دار گذاشت مثلاً « به ندرت » در جمله ی « او به ندرت به ما سر می زند » می توان به جای آن واژه واژه ی « ندرتاً » یا « کم » گذاشت که می بینیم این واژه درست برابر « به ندرت » نشسته است و ما هیچ وقت کلمه ی « ندرت » را تنها و به صورت قیدبه کار نمی بریم ولی اگر حرف اضافه و اسم باشد مثل:  « او به بازار رفت . »اگر به جای « بازار » کلمه دیگری بگذاریم مثل « خانه » این واژه یه جای « بازار » نشسته است و  به حر ف اضافه است و ما آن را مشتق حساب نمی کنیم .

- او به جد ( جداً )  می گفت : ...

- علی به سرعت  ( سریعاً ) پیراهن خود را در می آورد . 

- علی به سختی ( سخت ) خود را به گروه سه نفری می رساند . 

- او با اخلاص ( خالصانه )  نماز می خواند . 

- من با عجله( عجولانه )همه جای  شهررا گشتم .

به راحتی( راحت )  می توان نامی برای آن گذاشت . 

به ظاهر ( ظاهراً )  آدم خوبی است . 

- من با اطمینان ( مطمئن ) گفتم : باشه انجام می دهم . 

- ماشنی ها به کندی ( کند ) حرکت می کردند . 

- مردم به تدریج ( تدریجاً ) در محل جمع شدند . 

به حق ( حقاً )باید گفت : او مردانه مبارزه کرد . 

- علی به آرامی ( آرام ) جوراب هایش را در می آورد . 

- عزرائیل به قهر  ( قهراً )یک مشت خاک از همه ی روی زمین برداشت . 

- او با مزه ( خوب ) حرف می زند . 

- او همیشه به جا ( درست ) حرف می زند . 

-کار داشت به دلخواه ( به خوبی / خوب) انجام می یافت که ناگهان از دهنم در رفت که ... 

        - قید های بی نشان 
 قید های بی نشان هم به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :  -قید های مختص

 - قید های مشترک با اسم - قید های مشترک با صفت


 4- قید های مختص : قید های مختص آن گروه قید هایی هستند که همیشه به صورت قید می آیند و در جمله غیر از نقش قیدی هیچ نقش دیگر ی نمی توانند داشته باشند . 

 مثال : ناگهان ، هنوز ، سپس ، هرگز ، البته ، خیلی ، چرا ، بلی ، خیر ، آری ، بالاخره ، اکنون ،
متأسفانه ، بدبختانه ، لنگ لنگان ، احیاناً ، همواره ، حتی المقدور ، بلا شک ، بلاخص ، 

 - او ناگهان به وسط  پرید .  
 

  - او همیشه لباس های تمیز می پوشد . 

- من هرگز تصور نمی کردم که روزی بیاید که او نباشد . 

- هوا امروز خیلی سرد شده است . 

اتفاقآً امروز حالم خیلی خوب است . 

5- قید های مشترک با اسم : 

  این نوع قید ها در اصل اسم هستند که گاهی در جمله نقش قیدی پیدا می کنند و می توان آن ها را در جمله دیگر ی به صورت گروه اسمی با نقش های دیگر به کار برد . 

مثال :

روز : روز ها زیاد کار می کنم . 

  - مدارس خرداد تعطیل می شوند . 

 - شب دیر به خانه برگشتیم  . 

جمعه ها مراسم ویژه ای داریم .

هر جا که می روم این افکار پریشان مرا رها نمی کنند .

امشب ، ساعت ده شب حرکت خواهیم کرد . 

- او هر هفته می آید . 

صبح می رویم و عصر برمیگردیم . 

چند دقیقه همان جا که پیاده شده بود ایستاد . 

دیروز صبح او را دیدم . 

شب ساعت ده می خوابم . 

- روز های بعد نتیجه اش را خواهید دید . 

- اتفاقاً پارسال همین موقع او را دیده بودم . 

گاهی به دیدنم می آید . 

چند دقیقه استراحت می کنیم . 

6- قید های مشترک با صفت 

این نوع قید ها در اصل صفت اند و در بعضی جمله ها نقش قیدی به خود می گیرند .
و می توانیم همان قیدی جمله را در دیگر جمله نقش صفت بدهیم .مثل : 
 
 خوب : او خوب می دانست که ما نمی آییم . در این جمله « خوب » قید است و می توان در جمله دیگر ی مثلاً 
«  آدم خوب در این دور و زمانه کم پیدا می شود چرا نمی دانم  .»

مثال :


- او همیشه جالب قصه می گوید . ( قصه ی جالبی نوشته است . )


- او بلند حرف می زند . ( صدای بلند آدم را کلافه می کند . ) 


- علی ورقه اش را تمیز نوشته است . ( لباس تمیز نشانه ی شخصیت انسان است .) 


- دوستم تند می نویسد . ( سراشیبی تندی جلویمان است . ) 


- دخترم قشنگ ارگ می نوازد . ( کیف قشنگی برایم خریده بود . ) 


- برادرم نامه ها را خوانا می نویسد . ( نوشتن نامه ی خوانا به آن ارزش می دهد . ) 
 

درست راه برو نیفتی ! ( او به کار های درست دیگران ارزش قائل است .) 

- ما ساکت نشسته بودیم که ناگهان آسمان غرید . ( محل ساکتی برای استراحت کردن لازم داریم .) 


گاهی همین صفت ها که می توانند در جمله قید باشند باز می توانند نقش مسندی داشته باشند و آن زمانی است کعه فعل جمله اسنادی باشد . مثل : 

- او ساکت نشسته بود . ( قید ) 
 
- بچه ی  ساکت را همه دوست دارند . ( صفت ) 

- دوستم ساکت بود .( مسند ) 
 
- او بلند حرف می زند . ( قید ) 

- صدای بلند مرا اذیت می کند . ( صفت ) 

- قد او بلند است . ( مسند ) 


                             گونه ای دیگر از تقسیمات قید ها 

قید ها را از یک نظر هم می توان به  :

1-قیدجمله

2- قید فعل

3- قید صفت 

4- قید مسند 

5- قید قید

 - قید مصدر 

 تقسیم نمود . 

قید جمله : معمولاً در اول جمله می آید و کلّ جمله را مقید می کند و توضیحی اضافی به کلّ جمله می دهد . 

-   خوشبختانه ما به موقع رسیدیم . 

متأ سفانه من امروز خیلی دیر کردم . 

لابد همه می دانید که امروز امتحان داریم . 

عاجزانه از شما تقاضا دارم که توجه فرمایید .


         قید فعل 

قیدی است که وابسته ی فعل جمله بوده و آن را مقید می کند . 
    مثال: 

- دوستم خوب درس می خواند . 


- ما به سرعت دویدیم 


- من خوشحال آمدم . 

          قید صفت 
قیدی است در باره صفت های ساده ، فاعلی ، مفعولی و... توضیحی می دهد . 

- او شخص بسیار دانا و بزرگواری به خدمت گرفته است . 

- او از راه بسیار دوری آمده بود . 

- یک لباس کاملاً تمیز خریده ام . 

-  پدرم خانه ی خیلی بزرگ برای من خرید .

                قید مسند 
قیدی است که برای مسند توضیح می دهد . مثل : 

- لقمان بسیار دانا بود . 

- امروز هوا کاملاً صاف است . 

- آن لحظه من خیلی شاد بودم .

- او را  واقعاً عاقل یافتم . 
                          قید قید 
قید قید آن است که ما در جمله برای یک قید ، قید دیگری بیاوریم و توضیح اضافی در مورد قید جمله می دهد . مثل : 

- احمد خیلی خوب درس می خواند . 

- او بسیار عاقلانه تصمیم گرفته است . 

- علی واقعاً جوانمردانه می جنگید . 


                         قید مصدر 
قیدی است که توضیح اضافی در مورد مصدر بعد از خود می دهد .مثال : 

تند راندن ماشین بسیار خطرناک است . 

زیاد خوردن آدم را بیمار می کند . 


بسیار محطاط بودن بعضی موقع ها کار دست آدم می دهد . 

شاد زیستن راه های زیادی دارد .

با عجله کار کردن باعث آشفتگی کار ها می شود .
  • معصومه ترکمان

نظرات  (۹)

عالی بود 👌👌 

ولی کاشکی قید های درس 14 فارسی را هم مشخص میکردین😔😔

دست شما درد نکنه ممنونم واقعا عالیی
عالی بود ولی کاش همه ی قید هارپ با مثال گفته بودید
خوبه

عالیه
سپاس فراوان
عالی است عالی😙😙😙😙😘😘😘😘😙😙😙😙😘😘😘😘
عالی ولی همه قید ها رو ننوشتین
عالی مرسی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی