مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۱۳ آذر ۹۷، ۲۳:۳۸ - Ali
    خوبه
  • ۱۳ آذر ۹۷، ۱۹:۲۰ - زهرا
    عالی

گروه اسمی _ وابسته های اسم بخش اول

محمد رضا شهبازی | سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۳:۵۱ ب.ظ

اهداف یادگیری:

گروه اسمی، وابسته های اسم1فراگیری انواع وابسته ها

گروه اسمی، وابسته های اسم1آشنایی با صفت بیانی و انواع ترکیب اضافی

در طرح درس های پیشین با وابسته ی پسین و پیشین آشنا شدیم اکنون برای فراگیری بهتر به بیان کارکرد و تطبیق این آموخته ها می پردازیم.

کارکرد وابسته در گروه اسمی این است که برخی از ویژگی های هسته را توضیح می دهد یا این که نکته ی جدیدی به آن می افزاید؛ مانند : کلاس بزرگ

تمرین :

اکنون به هسته های موجود در جملات زیر و وابسته های آن ها دقت کنید:

پیش از آن که صدای کودک گرسنه به گوش برسد، مادر سراسیمه خود را به اتاق رسانده و کودک معصومش را در آغوش گرفت؛ نگاه این مادر مهربان به چهره ی تابناک کودک دوخته شد و این قشنگ ترین لحظه ای است که انسان می تواند آن را درک کند و به راستی می توان از خود پرسید: عجب محبتی است محبت مادر، محبتی که در دستگاه عظیم آفرینش مثل و مانند ندارد و هم چون گلی خوشبو روح و روان آدمی را عطرآگین می کند.

صدای کودک گرسنه : ( کودک  گروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / صدا گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین / گرسنه گروه اسمی، وابسته های اسم1وابسته ی پسین )

کودک معصومش : ( کودکگروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / معصوم گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پسین / ش گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پسین )

نگاه این مادر مهربان : ( مادر گروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / نگاه گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین / این گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین / مهربان گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پسین )

چهره ی تابناک کودک : (چهرهگروه اسمی، وابسته های اسم1  هسته /تابناکگروه اسمی، وابسته های اسم1  وابسته ی پسین / کودکگروه اسمی، وابسته های اسم1  وابسته ی پسین )

قشنگ ترین لحظه : (لحظه  هسته / قشنگ ترینگروه اسمی، وابسته های اسم1  وابسته ی پیشین )

عجب محبتی : (محبت گروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / عجبگروه اسمی، وابسته های اسم1  وابسته ی پیشین )

محبت مادر : ( مادر گروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / محبت گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین )

دستگاه عظیم آفرینش :( آفرینش گروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / دستگاهگروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین / عظیم گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین )

گلی خوشبو :( گلگروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / ی گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پسین / خوشبوگروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پسین )

روان آدمی : ( آدم گروه اسمی، وابسته های اسم1 هسته / روان گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پیشین / ی گروه اسمی، وابسته های اسم1 وابسته ی پسین )

هریک از وابسته های پیشین و پسین که در جملات بالا ذکر شد عنوانی دارند که با یکدیگر به بررسی آن ها می پردازیم.

صدای کودک گرسنه: ( صدای کودک گروه اسمی، وابسته های اسم1 اضافه ی تعلقی)  گروه اسمی، وابسته های اسم1صدا: مضاف/ کودک : مضاف الیه

( گرسنه : صفت بیانی کودک )

کودک معصوم : ( معصوم : صفت بیانی )

نگاه این مادر مهربان : ( نگاه این مادرگروه اسمی، وابسته های اسم1  اضافه ی تعلقی ) گروه اسمی، وابسته های اسم1 نگاه: مضاف/ این مادر: مضاف الیه

( این مادر : اینگروه اسمی، وابسته های اسم1 صفت اشاره )/ ( مادر مهربان : مهربان گروه اسمی، وابسته های اسم1 صفت بیانی )

چهره ی تابناک کودک : ( تابناک : صفت بیانی )/ ( چهره ی کودک گروه اسمی، وابسته های اسم1اضافه ی تعلقی ) گروه اسمی، وابسته های اسم1 چهره: مضاف/ کودک: مضاف الیه

قشنگ ترین لحظه : قشنگ ترینگروه اسمی، وابسته های اسم1 صفت عالی

عجب محبتی : عجب گروه اسمی، وابسته های اسم1 صفت تعجب

محبت مادر : اضافه ی تعلقی ( محبت : مضاف / مادر : مضاف الیه )

دستگاه عظیم آفرینش : ( عظیم : صفت بیانی « دستگاه » ) / ( دستگاه آفرینش : اضافه ی غیر تعلقیگروه اسمی، وابسته های اسم1  دستگاه: مضاف/ افرینش : مضاف الیه )

گلی خوشبو : ( ی گروه اسمی، وابسته های اسم1 نشانه ی ناشناس ) / ( خوشبو گروه اسمی، وابسته های اسم1 صفت بیانی )

روان آدمی :  ( اضافه ی تعلقی گروه اسمی، وابسته های اسم1 روان : مضاف / آدم : مضاف الیه / ی : نشانه ی ناشناس )

اکنون درباره ی هریک از این وابسته ها توضیح می دهیم :

صفت بیانی : صفت بیانی صفتی است که هم چون اسم از نظر ساخت بر چهار دسته تقسیم می شود:

1)    صفت ساده 

2) صفت مرکب

3) صفت مشتق

4) صفت مشتق- مرکب

صفت ساده : صفتی است که تنها یک تکواژ ( جزء معنی دار ) دارد؛ مانند: خوب، کوتاه

صفت مرکب: صفتی است که از دو یا چند تکواژ مستقل تشکیل شده است؛ مانند : خوش بو، دل نواز، قطعه قطعه

باید توجه داشت که صفت مرکب به دو شکل ساخته می شود:

الف) از افزوده شدن صفت +اسمگروه اسمی، وابسته های اسم1 خوش چهره، بدقلق

ب ) افزوده شدن تکواژ مستقل + بن فعل گروه اسمی، وابسته های اسم1  کج اندیش

صفت مشتق: صفتی است که از یک تکواژ مستقل + یک « وند » به وجود آمده است ؛ مانند: بامرام

چگونگی ساخته شدن صفت های مشتق به شکل زیر است :

الف) پیشوند+ صفت یا اسم : ناشکر

ب) صفت + پسوند: خالصانه

ج) اسم+ پسوند: ایرانی

د) بن مضارع + پسوند: شنوا

ه) بن ماضی + پسوند: دیدار

صفت مشتق- مرکب : این صفت نیز ترکیبی از مرکب و مشتق است؛ مانند : ناجوان مرد

اکنون ترکیب اضافی را در ادامه ی مبحث صفات می آوریم و تمرین و تطبیق آن ها را به طور مشترک ذکر خواهیم کرد.

ترکیب اضافی چیست ؟

هرگاه دو اسم پشت سر آیند به گونه ای که یک کسره رابط میان آنها باشد را ترکیب اضافی می گویند، مانند: توپ علی

( باید توجه داشت که اسم دوم در این ترکیب نباید صفت باشد زیرا در این صورت ترکیب ما وصفی خواهد بود)

ما دونوع ترکیب اضافی داریم :

1) اضافه ی تعلقی
2) اضافه ی غیرتعلقی
 

اضافه ی تعلقی:

در این نوع اضافه یک رابطه ی مالکیت و وابستگی میان مضاف و مضاف الیه وجود دارد؛ مانند: صدای مادر

اضافه ی غیر تعلقی: در این نوع اضافه رابطه ی مالکیت و وابستگی میان مضاف و مضاف الیه نیست؛ مانند: کتاب فارسی

برای بازشناسایی اضافه ی تعلقی از اضافه ی غیرتعلقی می توان از این دو راه استفاده کرد:

1)  در اضافه ی تعلقی می توان مضاف الیه را جمع بست؛ مانند: حیاط مدرسه گروه اسمی، وابسته های اسم1حیاط مدارس

2)  می توان پس از آن که مضاف و مضاف الیه را در اضافه ی تعلقی جابجاکرد، یک فعل « دارد» در انتهای آن افزود که به موجب آن یک جمله ی سه جزئی مفعول دار ساخته می شود؛ مانند:

کیف زهرا گروه اسمی، وابسته های اسم1 زهرا کیف دارد.

نکته:

در شماره 1 عنوان کردیم که مضاف الیه جمع بسته می شود اما باید توجه داشت چنان چه مضاف الیه ما اسم خاص بود نمی توان آن را جمع بست؛ مانند: کتاب علی

  • محمد رضا شهبازی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی