مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۱۳ آذر ۹۷، ۲۳:۳۸ - Ali
    خوبه
  • ۱۳ آذر ۹۷، ۱۹:۲۰ - زهرا
    عالی

تست های فارسی سال نهم درس ششم : درس آداب زندگانی

محمد رضا شهبازی | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ


-    کدامیک از موارد زیر نادرست است ؟

1 ) استراغ سمع = پنهانی گوش دادن

2 ) اسیل = نژاد – اصل و نسب

3 ) مهاورت = گفتگو

4 ) همه موراد فوق

پاسخ : گزینه 4

2-   کتاب « قابوس نامه » اثر کیست ؟

1 ) ایرج میرزا                                            2 ) ملک الشعرای بهار

3 ) عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر             4 ) امام محمد غزالی

پاسخ : گزینه

3

3-  کدام یک از کتا بهای زیر دایره المعارفی است از مسائل اجتماعی – سیاسی – اقتصادی – دینی – علمی و ادبی :

1 ) قابوسنامه                                             2 ) کیمیای سعادت

3 ) سبک شناسی                                      4 ) فیه ما فیه

پاسخ : گزینه 1

4-   کتاب « اخلاق ناصری » از کیست؟

1 ) عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر                                2 ) ناصر خسرو

3 ) خواجه نصرالدین توسی                                               4 ) ملک الشعرای بهار

پاسخ : گزینه 3

5-   کتاب « قابوس نامه » در چه قرنی نوشته شده است ؟

1 ) قرن سوم                                  2 ) قرن چهارم

3 ) قرن پنجم                                4 ) قرن ششم

پاسخ : گزینه 31 ) قرن هفتم                                             2 ) قرن ششم

3 ) قرن پنجم                                            4 ) قرن چهارم

پاسخ : گزینه 1

7-    کدامیک از نویسندگان زیر ، از وزیران بزرگ و با تدبیر دوره ی خویش هستند ؟

1 ) عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر                 2 ) خواجه نصیر الدین توسی

3 ) ناصر خسرو                                                      4 ) ملک الشعرای بهار

پاسخ : گزینه 2

8-  چه کسی رصدخانه ی مراغه را ساخته است ؟ و در چه قرنی ؟

1 ) ابن سینا و در قرن پنجم هجری

2 ) ناصر خسرو و در قرن ششم هجری

3 ) خواجه نصیرالدین توسی و در قرن هفتم

4 ) خوارزمی در قرن هشتم

پاسخ : گزینه 3

9-   به طور کلی ، افعال فارسی ، از نظر زمان به چند نوع تقسیم شده اند ؟

1 ) سه نوع – 1- گذشته 2- حال 3- آینده

2 ) سه نوع – 1- ماضی 2- مضارع 3- مستقبل

3 ) چهار نوع – 1- ماضی 2- مضارع 3- مضارع استمراری 4- مستقبل

4 ) 1 و 2

پاسخ : گزینه 4

10- بن ماضی ، چگونه ساخته می شود ؟

1 ) فعل امر بدون « ن »                             2 ) مصدر بدون « ن »

3 ) بن مضارع بدون « ن »                           4 ) هیچکدام

پاسخ : گزینه 211- بن مضارع ، چگونه ساخته می شود ؟

1 ) فعل امر بدون حرف « ب » در اول آن

2 ) مصدر بدون « ن »

3 ) مصدر به اضافه « ب » در اول آن

4 ) فعل امر به اضافه « می » در اول آن

پاسخ : گزینه 1

12-            فعل مضارع چند نوع است ؟

1 ) سه نوع – 1- ساده 2- اخباری 3- التزامی

2 ) 4 نوع – 1- ساده 2- اخباری 3- التزامی 4- مستمر

3 ) 4 نوع – 1- ساده 2- اخباری 3- التزامی 4- ملموس

4 ) ب و ج

پاسخ : گزینه 4

13-           نام دیگر فعل مضارع مستمر چیست ؟

1 ) مضارع اخباری                                                 2 ) مضارع التزامی

3 ) مضارع ملموس                                                4 ) هیچکدام

پاسخ : گزینه 3

14-           فعل مضارع ساده چگونه ساخته می شود ؟

1 ) بن مضارع + م                           2 ) بن مضارع + شناسه

3 ) بن مضارع + یم                                    4 ) بن مضارع + ن

پاسخ : گزینه 2

15-           فعل مضارع اخباری چگونه ساخته می شود ؟

1 ) می + مضارع ساده                                2 ) می + بن مضارع + شناسه

3 ) 1 و 2                                       4 ) بن مضارع + شناسه

پاسخ : گزینه 3


16-            مضارع التزامی چگونه ساخته می شود ؟

1 ) ب + مضارع ساده

2 ) ب + مصدر فعل

3 ) ب + بن مضارع + شناسه

4 ) 1 و ج

پاسخ : گزینه 4

17-           مضارع مستمر ( ملموس ) چگونه ساخته می شود ؟

1 ) دار + شناسه + مضارع اخباری

2 ) دار + مضارع اخباری

3 ) بدار + شناسه + مضارع ساده

4 ) دارم + شناسه + مضارع ساده

پاسخ : گزینه 1

18-           کدام نوع فعل است که انجام کار را با شک و تردید نشان می دهد ؟

1 ) مضارع التزامی                         2 ) مضارع مستمر

3 ) مضارع ملموس                                    4 ) مضارع اخباری

پاسخ : گزینه 1

19-            در بیت زیر « بگویم » و « بداند » چه نوع فعلی هستند ؟

بگویم تا بداند دشمن و دوست                   که من مستی و مستوری ندانم

1 ) مضارع التزامی                         2 ) مضارع مستمر

3 ) مضارع ساده                            4 ) مضارع اخباری

پاسخ : گزینه 1

20-            در بیت زیر فعل « بیاید » چه نوع فعلی است ؟

شاید این هفته بیاید ، شاید                       پرده از چهره گشاید ، شاید

1 ) مضارع ساده                                      2 ) مضارع اخباری

3 ) مضارع التزامی                                    4 ) مضارع مستمر ( ملموس )

پاسخ : گزینه 321-            در سطرهای زیر ، فعل های « می آید » و « می گیرد » و « می رود » چه نوع فعلی هستند ؟

تیرگی می آید / دشت می گیرد آرام / قصه ی رنگی روز / می رود رو به تمام

1 ) مضارع ساده                                      2 ) مضارع اخباری

3 ) مضارع التزامی                                    4 ) مضارع مستمر ( ملموس )

پاسخ : گزینه 2

22-           در بیت زیر فعل « می روی » و « می گذاری » چه نوع فعلی هستند ؟

خوش می روی به تنها ، تن ها فدای جانت

                                          مدهوش می گذاری یاران مهربانت

1 ) مضارع ساده                                         2 ) مضارع اخباری

3 ) مضارع التزامی                                       4 ) مضارع مستمر ( ملموس )

پاسخ : گزینه 2

23-          در جمله های ذیل چند مضارع مستمر ( ملموس ) دیده می شود ؟

اینک دارم برای شما می نویسم ، شاید بخوانید و به کار بندید ، هرگاه ذهن تان را از کژ اندیشی بپیرایید ، دلتان را از احساس ناروا بشویید و از بی رسمی ها بپرهیزید ، خداوند با شما همراه می شود ، پست و بلند آوای درونتان را می شنود ، و رفتار شما را به سامان می آورد .

1 ) یک مضارع مستمر

2 ) دو مضارع مستمر

3 ) سه مضارع مستمر

4 ) چهار مضارع مستمر

پاسخ : گزینه 1

24-          کدام گزینه نادرست است ؟

1 ) داعیه = انگیزه                     2 ) رحلت = کوچ کردن

3 ) محتری = سروری – آقایی       4 ) کام = دهان

پاسخ : گزینه 3

25-          اولین شاعر پارسی گوی چه کسی بود ؟

1 ) رودکی                                   2 ) مولوی

3 ) حنظله بادغیسی                      4 ) عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر

پاسخ : گزینه 3


26-           حنظله باد غیسی شاعر کدام دوره ی تاریخی بوده است ؟

1 ) حکومت ساسانیان                    2 ) حکومت طاهریان

3 ) حکومت عباسیان                    4 ) حکومت سلجوقیان

پاسخ : گزینه 2

27-          کتاب « چهار مقاله » از کیست و در چه قرنی نوشته شده است ؟

1 ) نظامی گنجوی – در قرن هفتم هجری

2 ) نظامی عروضی سمرقندی – در قرن ششم هجری

3 ) عطار نیشابوری – در قرن پنجم هجری

4 ) حنظله بادغیسی – در قرن دوم هجری

پاسخ : گزینه 2

28-          کتاب « چهار مقاله » در رابطه با چیست ؟

1 ) درباره چهار گروه مردم به عبارت : دبیران ، پیشه وران ، سیاستمداران و روحانیون

2 ) درباره چهار گروه مردم به عبارت : دبیران ، شاعران ،  منجمان ، طبیبان

3 ) درباره چهار گروه مردم به عبارت : دبیران ، پیشه وران ، روحانیون ، پادشاهان

4 ) درباره چهار گروه مردم به عبارت : پیشه وران ، روحانیون ، طبیبان ، پادشاهان

پاسخ : گزینه 2


  • محمد رضا شهبازی

تست

تست نهم

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی