مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۱۳ آذر ۹۷، ۲۳:۳۸ - Ali
    خوبه
  • ۱۳ آذر ۹۷، ۱۹:۲۰ - زهرا
    عالی

سوالات جامع تستی فارسی نهم

محمد رضا شهبازی | جمعه, ۱ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۲۹ ب.ظ


سؤالات فصل 1، 2 و 3

1-     در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند       که در آفرینش ز یک گوهرند

    1- تشبیه            2- کنایه 3- تشخیص         4- جناس

2- کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟   1- مشتاق    2- تشویق           3- شفقت           4- اشتیاق

3- شباهت قصیده با غزل در چیست ؟

     1- وزن          2- موضوع           3- تعداد ابیات                  4- طرز قرار گرفتن قافیه


-     در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند       که در آفرینش ز یک گوهرند

    1- تشبیه            2- کنایه 3- تشخیص         4- جناس

2- کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟   1- مشتاق    2- تشویق           3- شفقت           4- اشتیاق

3- شباهت قصیده با غزل در چیست ؟

     1- وزن          2- موضوع           3- تعداد ابیات                  4- طرز قرار گرفتن قافیه

4- موضوع غزل در کدام گزینه آمده است ؟ 

    1- بیان عاطفه و احساس            2- فراق و جدایی  3- عشق 4- همه ی موارد

5- منجی یعنی :   1- نجات یافته                 2- نجات دهنده                3- مناجات کننده  4- نجوا کننده

6- املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط است ؟

     1- خسلت : ویژگی                   2- اعظم : بزرگتر   3- نصرت : یاری               4- رخصت : اجازه

7- دیده بودم فعل...1- ماضی نقلی    2- ماضی بعید                  3- مضارع التزامی  4- ماضی التزامی

8- ققنوس رمز ..... 1- مقاومت                    2- دفاع              3- بلند پروازی                 4- جاودانگی

9- معنی کدام کلمه درست است ؟  

 1- تداعی : دعوت کردن     2- معراج : آسمان   3- معمول : کاربر    4- رخصت : فرصت ، اجازه

10- مونولوگ یعنی :

   1- گفت و گو با دیگران    2- گفت و گوی دو طرفه                 3- گفتار یک نفره  4- تکیه کلام

11- معنی کدام واژه غلط است ؟

      1- وهله : بار  2- قریحه : سلیقه  3- یازیدن : دراز کردن        4- بدیهی : قرض

12- با توجه به معنی کدام گزینه غلط است ؟

    1- مقهور : مقلوب                     2- انضباط : نظم داشتن                  3- تحلیل : بررسی            4- معراج : نردبان

13- مصراع چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن ، به چه نکته ای اشاره دارد ؟

     1 صرفه جویی 2- پس انداز کردن 3- خرج کردن                  4- تناسب دخل و خرج

14-  کدام فعل گذرا به مفعول است ؟  1- بر می شمارد              2- می رسند        3- می رود           4- باز می گردد

15- در بیت « آن شیر زن بمیرد ؟ او شهریار زاد / هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق» چه آرایه ای وجود دارد ؟

     1- تلمیح                   2- تضمین          3- کنایه 4- واژه آرایی

16- کدام یک از فعل های زیر نیاز به « مسند » دارد ؟

   1- می آید        2- می شوند        3- می شنویم                  4- آمده است

17- کدام گزینه جمع است ؟   1- آیین                     2- نظام              3- حکام 4- عامّه

18- مفهوم بیت « نبینی ز شاهان که بر تخت گاه/ ز دانندگان باز جویند راه » در کدام گزینه آمده است ؟

    1- نیاز شاهان به دانشمندان        2- نیاز دانشمندان به شاهان 3- بازخواست دانشمندان به وسیله ی شاهان    4- بازخواست شاهان به وسیله ی دانشمندان

19- « علم بال است مرغ جانت ر ا » یعنی ::

    1- بال برای مرغ جانت مثل علم است                    2- وسیله ی پرواز مرغ بال ِ اوست                  3- پریدن برای مرغ مثل بال برای علم است      4- بالِ مرغ جان تو علم است

20-  پیام بیت « آنچه در علم بیش می باید     دانش ذات خویش می باید » در کدام گزینه آمده است ؟

    1- خدا شناسی            2- خود شناسی                3- تحصیل علم                4- همه ی موارد

21- همه ی آثار زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به غیر از ..

    1- بهارستان جامی         2- شاهنامه فردوسی          3- بوستان سعدی 4- لیلی و مجنون نظامی

22 – کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟  1- جاودان        2- خیابان           3- آیینه 4- آشیانه

23- در بیت « به دانش شود مرد پرهیزگار     چنین گفت آن بخرد هوشیار » چند اسم مشتق وجود دارد ؟

     1- 2 2 – 5                3- 4                  4- 3

24- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » از جهت یعنی :

   1- برای کشتن  2- به خاطر         3- در کنار           4- از مقابل

25- در من آویزد یعنی ...

     1- به من آویزان شود                2- مرا نابود کند                3- به من حمله ور شود                  4- با من مهربانی کند

26- در عین بلا مانده است » یعنی ....

     1- چشم بلا او را گرفتار کرده       2- گرفتار چشم بد شده است

     3- یقیناً گرفتار بلا شده است                  4- در بلای محض گرفتار شده است

27- امروز شریک تو ام در بلا ، یعنی ..

   1- در غم و بلای تو شریکم           2- با تو ابراز همدردی می کنم

   3- مثل تو گرفتار بلا هستم           4- در بلا به کمک تو می شتابم

28- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از ...

     1- اصل این کتاب هندی بوده است    2- قهرمان داستان های آن حیوانات اند

     3- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است      4- نصر الله منشی آن را به فارسی برگرداند

29- « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

     1- صیادان                  2- مردمان           3- بامدادان          4- روزگاران

30- معنای کدام کلمه نادرست است ؟

    1- حزم : دور اندیشی                 2- فراست : مجال  3- بر اثر : به دنبال            4- زخم : ضربه

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

      1- می گفتم ( گفتمی )      2- می نوشتی ( نوشته ای )      3- می سپردند ( سپردندی )   4- می نهاد ( بنهادی )

32- در بیت « بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار » کدام آرایه  وجود ندارد ؟

      1- تشبیه                  2- تضاد              3- مراعات نظیر                4- تشخیص

33- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟    1- اصحاب : صاحب   2- مواعظ : وعظ        3- الوان : لون       4- نقوش : نقش

34- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

     1- خوشه ی زرین        2- تماشای بهار                3- میوه ی الوان                4- نقش عجیب

35- معنی کلمات : صنع ، میغ و قوس قزح به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

     1- وسیله، سحاب ، رنگین کمان   2- احسان، ابر ، رنگین کمان

     3- ساختن، باران ، رعد و برق                  4- احسان ، باران ، رنگین کمان

36- در کدام گزینه نقش کلمه ی مشخص شده اشتباه است ؟

    1- چشم باز کن تا عجایب بینی  ( نهاد ) 2- از جمال صورت قصر خبر ندارد ( مضاف الیه )

    3- خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر ( مسند )  4- این عالم خانه ی خداست ( مسند الیه )

37- همه ی کلمات با هم هم خانواده اند جز ...

    1- جمال                    2- جملات          3- تجمل                        4- جمیل

38- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

    1- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد              2- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

    3- به هر یک آن چه لازم داشت داد                                   4- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

39- کدام گزینه در باره ی « کیمیای سعادت » غلط است ؟

   1- موضوع آن اخلاق و دین است     2- ترجمه ای است از کتاب احیا ء العلوم

   3- نویسنده ی آن محمد غزالی است           4- در قرن هفتم نوشته شده است

40- هر چه در وجود است ، یعنی ..    1- هر چه در وجود تو دیده می شود              2- همه ی موجودات    3- هر چه در زمین وجو دارد                              4- همه ی موارد

                                 سؤالات فصل 4و 5 و6 ، فارسی سوم

1- زنگار یعنی ...  1- طلایی        2- تصویر     3- درخشش                     4- تیرگی

2- همه ی گزینه ها در باره ی نقد درست است به جز :

 1- هدف از نقد بهبود و اصلاح گفتار و نوشتار است                2- نقد به معنای بررسی درستی یا نادرستی چیزی است

 3- در یک نقد خوب عیب ها و کاستی ها را باید برجسته کرد   4- نقد باید سنجیده و درست و همراه با دلیل و منطق باشد

3- معنی کدام کلمه غلط است ؟

 1- مُصر : پافشاری کننده    2- مصاحبت : هم نشینی    3- قرین : همراه      4- رکاب دادن : سوار شدن   

4- در کدام گزینه صفت تفضیلی به کار نرفته است ؟

   1- هم نشین تو از تو به باید      2- یار بد بدتر بود از مار بد      3- به دانش شود مرد پرهیز گار   4- چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

5- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های یک متن خوب به شمار نمی آید ؟

     1- نتیجه گیری            2- آغاز نیکو         3- پیوستگی و انسجام                     4- پایان بندی مناسب

6- همه ی گزینه های زیر درست معنی شده اند به جز گزینه ی :

   1- معاش : خوش گذرانی  2- معصیت : نافرمانی          3- خصال : ویژگی ها     4- متعالی : برتر

7- ماضی التزامی « می شنوم » در کدام گزینه آمده است ؟

    1- شنیده بودم         2- می شنیدم                        3- شنیده باشم                 4- شنیده ام

8- در عبارت زیر کدام واژه مُسند است ؟     « نوجوانی تولد دوباره ی انسان است » .

     1- نوجوانی                 2- تولد               3- دوباره             4- انسان

9- نوع فعل های آمده ام ، می شنود ، برده باشد ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

    1- ماضی نقلی ، ماضی استمراری، ماضی التزامی   2- ماضی بعید، ماضی استمراری ، ماضی التزامی

    3- ماضی التزامی ، مضارع اخباری ، ماضی بعید     4 – ماضی نقلی ، مضارع اخباری ، ماضی التزامی

10- کلمات کدام گزینه مترادف نیستند ؟    1- پویه : دویدن      2 – زی : به سوی      3- فاقد : دارا      4- عدو : دشمن

11- نقش ضمیر شخصی متصل در کدام گزینه متفاوت است ؟

      1- پایش ازآن پویه در آمد ز دست      2- در بن چاهیش بباید نهفت

      3- تا نشویم از پدرش شرمسار          4- مهر دل و مُهره پشتش شکست

12- در مصراع « تا نشود راز چو روز آشکار » مُسند کدام است ؟     1- آشکار  2- روز           3- راز            4- چون

13- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟    1- تهمت    2- اتهام    3- بهتان          4- متهم

14- موضوع کتاب مخزن الاسرار در کدام گزینه آمده است ؟

     1- داستان و تمثیل از زبان حیوانات                                    2- نجوم و ستاره شناسی

    3- در خواصّ دارو ها و گیاهان دارویی                      4- اخلاق و مواعظ و حِکَم

15- واژه ی به کار رفته در کدام گزینه دو تلفظی است ؟      1- واقعه            2 - آشکار            3- عاقبت                        4- همراه

16- معنی کدام واژه غلط است ؟     1- خیره : بیهوده       2- معیشت : خوشگذرانی     3- فراخ دلی : بی باکی        4- خصم : دشمن

17- « داد ده تا داد یابی » بر چه پیامی تکیه دارد ؟     1- شهامت               2- عدالت    3- سخاوت      4- شجاعت

18- « شر نخواهی بد بگذار » مفهوم عبارتی که زیر آن خط کشیده شده چیست ؟

    1- انسان بد را به حال خودش رها کن    2- با بدان بدی کن    3 – از بدی کردن بپرهیز  4- از گناه بدکاران درگذر

19-  کدام مصراع به مفهوم عبارت « هر چه دون خدای است همه را باطل دان » نزدیک تر است ؟

    1- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار            2 - هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

    3- بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست     4- آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

20- مترادف کدام یک از کلمات زیر نادرست است ؟    1- وقوف : ایستادن2- طعن : سرزنش3- محاوره : گفت و گو4- خوض : اندیشیدن

21- « جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند » یعنی :

    1- پاسخ خود را بیان کند به قیمتی که پیشینیان سرزنش نکنند   2- پاسخ بدهد به قیمتی که پیشینیان سرزنش نشوند      3- پاسخ خود را بیان کند به گونه ای که فرد قبلی سرزنش نشود   4- خودش جواب بدهد به گونه ای که فرد قبلی خجالت نکشد

22-  « معیشت تنگ را به توکل دفع کن » بر کدام گزینه تکیه دارد ؟

    1- توکل ، سختی زندگی را آسان می کند           2- سختی زندگی را به حساب توکل بگذار

    3- هر وقت زندگی سخت شد به خدا توکل کن     4- انسان تنگدست را با توکل از خدا دور کن

23- بیت بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند ، با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد ؟

    1- از یار بد اندیش و بد آموز بگریز    2- به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند   3- خلق را دوست خواهی مال را دشمن گیر    4- بلا از دوست عطاست پس از عطا نالیدن خطاست

24- همه ی گزینه های زیر از ویژگی های یک انشای خوب است به جز گزینه ی ؟

     1- گویایی                  2- رسایی            3- مفصّل بودن                 4- زیبایی

25- در مصراع  «کلبه ی احزان شود روز ی گلستان غم مخور» ، مسند کدام است ؟

     1- گلستان                 2- کلبه              3- احزان             4- روزی

26- با توجه به مصراع « گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید » کدام گزینه نادرست است ؟

    1- منزل : مسند الیه                   2- بس: صفت                   3- خطرناک : مسند            4- گرچه : حرف ربط

27- در کدام مصراع زیر  « شبه جمله » به کار نرفته است ؟

  1- هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب    2- افسوس که افسوس ندارد ثمری

  3- زنهار مگوی سخن به جز راست                    4- سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

28- املای کدام گزینه نادرست است ؟      1- بلأخره                   2- بالفعل                 3 - بالعکس    4- بالاجبار

29- کدام فعل می تواند هم ماضی و هم مضارع باشد ؟    1- می لرزید          2- نگویید           3- بخوانید           4- نرفتید

30- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟      1- فرتوت و کهن      2- امل و آرزو    3- ورد و ذکر     4- حرص و هوس

31- در همه ی گزینه ها قید به کار رفته به جز ..

    1- پیوسته در اندیشه ی جهان بود    2- روز ها می گذشت و درخت وجود نصیر الدین پر بار تر می شد   3- هیچ گاه در رخسار تو آثار خستگی نمی بینم    4- این تنها یکی از اندیشه های من در باره ی ماه و ستارگان است

32- کدام گزینه متضاد « رمق » است ؟    1- توان                      2- عجز              3- نیرومند          4- عاجز

33- ضمیر شخصی منفصل در کدام گزینه فاعل است ؟

    1- تو هوشیار تر و بیدارتر از من و دیگران هستی   2- زیرا تو خستگی نمی شناسی  3- پرسش های او هر روز به گوش استاد می رسید     4- در مغز کوچک او پرسش های شگفت و بزرگ نهفته بود

34- کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟    1- نقره فام   2- سیمگون                  3- زرین              4- سفید

35- معنی کدام گزینه نادرست است ؟   1- طرّار : رونده  2- جَزَع : ناله و زاری            3- جگر آور : شجاع     4- عیال : خانواده

36- با توجه به عبارت « پس از بردار کردن امیر حسنک وزیر پای هایش فروتراشید تا به دستوری فروگرفتند » کدام گزینه نادرست است ؟

    1- بر دار کردن : به دار کشیدن    2- فروتراشید : فروریخت    3- دستوری : فرمان    4- فروگرفتند : تنبیه کردند

37-  کدام گزینه در باره کتاب « تذکره الاولیا » درست است ؟

   1- در قرن دوم هجری نوشته شده است  2- تألیف رشید الدین میبدی است

  3- موضوع آن شرح حال عارفان وصوفیان است      4- همه ی موارد

38- نقش ضمیر شخصی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1- هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند بود    2- هوای دل من در موافقت دل توست

 3- آن خواجه او را به رنج و مشقت کار می فرمود      4- دزد را کی زهره ی آن بود که گرد چادر او گردد

39- در کدام گزینه نقش کلمه ی « سخت » با بقیه فرق دارد ؟

1- مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور    2- ماتمِ پسر سخت نیکو بداشت

3- من عهد تو سخت سست می دانستم     4- از زیر سنگ های سخت آب های لطیف روان کرده

40- در کدام گزینه نقش کلمه ی مشخص شده درست نیست ؟

 1- اکنون مدت ها از زمان آن می گذرد  ( قید )    2- سوره های کوچک قرآن را از بر می کردم ( مفعول )

      3- آن روز و آن نگاه های پر مهر هیچ گاه از نظرم دور نمی شود ( قید )   4- روزگار مرا با استادی فرزانه و امیری فرهنگ پرور آشنا کرد ( فاعل )

                                                سؤالات فصل  8 و 7 ، فارسی سوم

1- در عبارت مقابل « متمّم » کدام کلمه است ؟ « چه شب ها که به روز رسانده اند تا نام ایران بماند و عزّت این سرزمین آسیب نبیند»       1- شب ها   2- روز                3- نام                4- عزت

2- این سخن از کیست ؟   « علم اگر در ثریا باشد مردانی از فارس بدان دست خواهند یافت »

1-   رسول اکرم ( ص )      2- حضرت علی ( ع )         3- امام صادق ( ع )     4- امام محمد باقر ( ع )

3- در کدام گزینه کلمات مترادفند ؟      1- نشیب و فراز    2 - هراس و یأس           3- تحصیل و تهذیب        4- مرهون و مدیون

4- املای کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است ؟

1- خوض : ژرف اندیشی             2- عزوبت : روانی        3 مصون : محفوظ             4- علّیین : بلندی ها

5-  کلمات کدام گزینه همگی هم خانواده اند ؟

1-  روح ، حواری ، مرحوم      2- صمیمی ، مصمم ، تصمیم    3- عزت ، عازم ، عزیز     4- عظمت ، معظّم، موعظه

6- همه ی جملات زیر ادبی هستند به جز گزینه ی ..

   1- رویدادها و شکست ها همسایه ی پیروزی ها و کامرانی ها چهره نشان داده اند     2- بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد و الحق هیچ باقی نگذاشت      3- این کشور باید پروین و رابعه بپرورد      4- سخنوران بزرگی که گفته ها و سروده هایشان از دیوار بلند زمین و زمان گذشته است

7- کدام فعل از نظر زمان با بقیه فرق دارد ؟   1- برخاسته اند    2- واداشته است    3- شنیده می شود     4- داشته باشد

8- کدام یک از ترکیبات زیر ُ بار حماسی ندارد ؟

۱- چشم اشک آلوده       ۲- موج خروشان      ۳- غوغای باروت      ۴- خشم نگاه

9- معنی همه ی گزینه های زیر درست است به جز گزینه ی ...

  ۱- مَعین : آب 2- مائده : غذا      3- نهیب : بانگ       4 – کُنام : آشیانه

10- در همه ی گزینه های زیر مفعول وجود دارد به غیر از ..

    1- رویداد ها و شکست ها همسایه ی پیروزی ها چهره نشان داده اند      2- تانک های شومتان را در کمین هستم     3- بزرگ و والا کسی است که در حادثه ها نشکند و راه گم نکند    4- کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند

11- همه ی موارد زیر از عوامل پرورش و آفرینش زیبایی در یک نوشته است به جز...

 1- توصیف       2-  آرایه های ادبی     3- انسجام متن       4- بازسازی رویداد ها

12-  کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

۱- مفعول معمولاً در قسمت گزاره ی جمله می آید    2- کتاب چهار مقاله از آثار نظامی عروضی است       3- متمم همیشه بعد از حروف ربط می آید      4- آریو برزن از پهلوانان ایرانی زمان اسکندر است

13- در کدام گزینه املای همه ی کلمات صحیح می باشد ؟

1- وهله، ازدهام ، ترجیح  2- سپاس گزار ، موجّه ، وهله  3- ماء معین ، عزوبت ، علّیین 4- مرهون ، طنین ، ماعده

14- نام نویسنده ی کدام یک از آثار زیر نادرست است ؟

     1- اسفار : صدر الدین شیرازی    2- قانون : خواجه نصیر الدین توسی    3- التفهیم : ابوریحان بیرونی            ۴-شفا : ابوعلی سینا

15- در عبارت « جنگ ، جنگی نابرابر بود » نقش نابرابر چیست ؟  1- مضاف الیه   2- مسند  3- صفت   4- قید

16- در عبارت « دشمن بد عهد بی انصاف » منظور از« بد عهد » چیست ؟ 

 1- پیمان شکن        ۲- تیره روز     3- بد بخت     4- بد فرجام

17- با توجه به عبارت « دشمن بد عهد بی انصاف با هجوم بی امان خود مرزها را جا به جا می کرد » نقش کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده در کدام گزینه درست ذکر شده است ؟

    1- مضاف الیه ، متمم ، مفعول  2 - صفت ، قید ، متمم     3- قید ، متمم ، مفعول     4- صفت ، متمم ، مفعول

18- در عبارت بالا منظور از« هجوم بی امان » چیست ؟

 1- حمله ی پیوسته  2- حمله ی ناگهانی    3- کُشتار همگانی 4- یورش وحشیانه

19- در کدام گزینه صفت نسبی به کار نرفته است ؟

 1- می وزید از هر طرف ، هرجا / تیرهای وحشی و سرکش   2- آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه

  3- خانه های خاک و خون خورده/ مهد شیران و دلیران بود   4- شهر خونین ، شهر خرمشهر/ چشم در چشم افق می دوخت

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است ؟  

 1- امل: آرزو   2- منصوب : گمارده شده   3- مسطور : پوشیده شده 4- صفیر : صدا

21- ادبیات پایداری بخشی از ادبیات ............ به حساب می آید .   

 1- غنایی          2- حماسی         3- تعلیمی          4- عرفانی

22- کاربرد حرف «واو » در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

 1- او را گیج و سرگردان یافتم     2- باز هم خواند و تماشا کرد   3- خانه های خاک و خون خورده/ مهد شیران و دلیران بود  4- کیسه های خاکی و خونی خط مرزی را جدا می کرد

23- « تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند» ، منظور از« دستان» چه کسی است 

 1- پدر زال       ۲- پدر رستم      3- فرزند رستم         4- آرش کمانگیر

24- همه ی گزینه ها صفت نسبی هستند به جز ...     1- آتشین     2- خونین      3- کمین 4- آهنین

25- در عبارت « کودک تنها به روی خاکریزآمد/  خط دشمن گیج و سرگردان  » منظور از خط دشمن چیست ؟

     1- جبهه ی دشمن      2- نقشه ی دشمن     3- فکر دشمن      4- توطئه ی دشمن

26- در کدام گزینه آرایه ی ذکر شده وجود ندارد ؟

     1- بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند (تلمیح )        2- بر دلش خورشید ایمان را نمی دیدند ( تشبیه )

     3- لحظه ای دیگر ماند روی دست های دشت ( جناس )  4- خانه های خاک و خون خورده ( واژه آرایی )

27- کدام ترکیب با بقیه متفاوت است ؟     1- توس باستانی   2- ابیات نغز3- شعر روان     4- بزم سخن

28- کدام یک از شاعران زیر قبل از بقیه می زیسته است ؟   

   1- رودکی         2- فردوسی      3- حنظله ی بادغیسی      4- بوشکور بلخی

29- در مصراع « چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما » منظور از خیابان چیست ؟  

    1- شهر              2- بوستان         3- گذرگاه       4- حضور

30- آتشی در سینه دارم از نیاکان شما ، یعنی ...

     1- نیاکان شما دلم را آتش زده اند          2- آتش عشق اجدادتان را در سینه دارم

     3- از دست نیاکان شما دلم خون است    4- برایتان از گذشتگان شما خبری آورده ام

31- نام نویسنده ی کدام یک از آثار زیر صحیح نمی باشد ؟

  1- بینوایان : ویکتور هوگو   2- شازده کوچولو : سنت اگزوپری   3- التفهیم : خواجه نصیرالدین توسی   

  4- آسمان سبز : سلمان هراتی

32- در کدام گزینه همه ی کلمات هم خانواده هستند ؟

1- اعتراض ، ارض ، معروض 2- اعتماد ، معتمد ، معاد  3- اشتباه ، شباهت ، تشابه   4- خدمت ، دخمه ، مخدوم

33- کلمات کدام گزینه همگی مشتق هستند ؟

1- دوباره ، شادمان ، آزرده   2- همواره ، مهربان ، یکدل     3- خدمتگزار ، آشکار ، دارایی   4- زیبا ، دما، خوبی

34- شناسه کدام فعل درست مشخص شده است ؟    

 1- بزنید ( د )   2- شنید( ید )    3- می شنوید ( د )     4- بیاورند ( ند )

35-  متضاد کلمات « غرّه ، ناشکیب و نفرت » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

1- فریفته ، شکیبا ، بیزاری    2- مغرور ، نترس ، تنفر   3- فروتنی ، صبور ، خوشایند    4- متواضع ، شکیبا ، عشق

36- معنی عبارت « صِل مَن قَطَعَک » در کدام گزینه آمده است ؟

     1- درود بر کسی که از تو جدا شد    2- بر کسی که از تو فاصله گرفت درود بفرست

     3- به کسی که از تو جدا شده بپیوند     4- آفرین بر کسی که خواستار جدایی تو است

37- در بیت « چراغ یقینم فرا راه دار / ز بد کردنم دست کوتاه دار » همه ی آرایه ی های ادبی دیده می شود به جز ..

      1- جناس                 2- تشبیه            3- کنایه           4- واج آرایی

38- املای کدام گزینه درست است ؟    1- نمازگذار      2- خدمتگذار       3- قانونگذار     4- سپاسگذار

39- معنی کدام گزینه غلط است ؟     1- انعام : بخشش      2- عنایت : توجه       3- آستان : صدر مجلس    4- تک : ته ، قعر

40- در بیت « خدایا به ذلت مران از درم / که صورت نبندد دری دیگرم » صورت نبندد ، یعنی...

     1- به وجود نمی آید    2- قابل تصور نیست    3- دیده نمی شود   4- شکل نمی گیرد

 

  • محمد رضا شهبازی

سوال تستی نهم

نظرات  (۲)

سلام و عرض خسته نباشید 
همکار گرامی بعضی از سوالات مربوط به کتاب چاپ قدیم فارسی نهم میباشد 

پاسخ:
درود و سپاس از یاد اوریتون
با عرض سلام و خسته نباشید به تمام دست اندکاران این سایت عالی
ببخشید لطفا پاسخ نامه رو هم بزارید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی